Jouw beste keuze, zo gevonden
Inloggen
?

Privacy statement Klanten

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die gebruik maken van het platform van YourSelector Tenzij anders wordt vermeld, is YourSelector de verwerkingsverantwoordelijke van deze persoonsgegevens.

Bij YourSelector streven we ernaar de beste koffie community ter wereld op te bouwen en dat begint met het beschermen van de privacy van iedereen in onze gemeenschap. Dit betekent dat wij de persoonlijke gegevens van alle bezoekers die gebruik maken van onze Diensten beschermen.

Welke persoonsgegevens we verwerken en waarom

Wanneer je via onze Diensten contact hebt met YourSelector, verzamelen en verwerken we je persoonsgegevens. YourSelector kan je persoonsgegevens voor de volgende doelen gebruiken:

1. Aanmelden

Wij verwerken persoonsgegevens die jij zelf aan ons opgeeft door ze in te vullen bij het aanmelden. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor bevestigen en gebruiken als contact. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de AVG. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens in het aanmelden:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens

2. Klantenservice

Als je contact opneemt met onze klantenservice, gebruiken we de door jou opgegeven gegevens voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of de wettelijke verplichtingen. We verwerken de volgende persoonsgegevens voor klantenservicedoeleinden:

 • Naam
 • Adresgegevens (voor zover van toepassing)
 • Contactgegevens
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

3. Klantaccounts

Als je onze diensten gebruikt, kun je een account bij ons aanmaken. Het aanmaken van een account gebeurt op basis van je toestemming. Je kunt deze toestemming intrekken en/of je account verwijderen door contact met ons op te nemen via ons privacyformulier. Het intrekken of verwijderen van je account kan negatief uitwerken op je gebruikerservaring. In verband met je account worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens

4. Marketing

Daarnaast verwerken we je persoonsgegevens om je (gepersonaliseerde) marketingberichten te kunnen sturen. Hieronder scharen wij nieuwtjes, kortingen en updates over nieuwe koffiemerken, producten en gerelateerd (via e-mail of pushbericht), ongeacht de vorm waarin wij deze delen (waaronder e-mail of pushbericht). De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de AVG, is je toestemming die je tijdens het bestelproces hebt gegeven, tenzij je toestemming volgens de toepasselijke wetgeving niet nodig is. Mocht je je voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze boodschappen en berichten willen aanpassen, dan kun je je uitschrijven via de afmeldlink in het bericht, via je accountinstellingen of via ons privacyformulier. We verwerken de volgende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Apparaat-ID
 • Cookie- en technologiegegevens

5. Cookies

YourSelector maakt gebruik van cookies of soortgelijke technologieën voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. Gegevens die worden verwerkt voor cookiedoeleinden verschillen per doel (functioneel, analytisch of marketing) en zijn afhankelijk van de door jou ingestelde voorkeuren.

Check onze Cookieverklaring voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken en het instellen van je voorkeuren.

6. Fraudepreventie

Wij verwerken ook persoonsgegevens om fraude en andere vormen van misbruik van en via onze Diensten te voorkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van YourSelector (fraudepreventie) na te streven in de zin van de AVG. Persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op fraudepreventie zijn:

 • Naam
 • Transactiegegevens
 • Betaalgegevens

7. Analyse

YourSelector gebruikt je gegevens om aan onze rapportageverplichtingen richting adverteerders te kunnen voldoen en om onze website en ons aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van YourSelector(analyse & rapportage) na te streven in de zin van de AVG. We zorgen er altijd voor, dat de rapportages geen persoonsgegevens bevatten zodat de informatie niet naar jou herleid kan worden.

8. YourSelector voor Bedrijven

Wij verwerken persoonsgegevens. De rechtsgrond voor deze verwerking door YourSelector is dat deze verwerking vereist is voor de uitvoering van een overeenkomst zoals gedefinieerd in de AVG, naast eventuele wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde belangen die wij kunnen hebben.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Werkgelegenheidsgegevens 
 • Contactgegevens
 • Bestel- en transactiegegevens
 • Betaalgegevens

Bijkomende doeleinden

Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de hierboven beschreven doeleinden. Als wij de gegevens voor een ander doel willen gebruiken, nemen we passende maatregelen om je daarover te informeren; deze zijn in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij aanbrengen. Wanneer de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dat vereist, vragen wij je toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, waaronder de doeleinden om te voldoen aan eventuele wettelijke, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde bekendmaking van je persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens verwerken en de vraag of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken en met de toepasselijke wettelijke voorschriften.

In sommige situaties kunnen we je persoonsgegevens anonimiseren, zodat ze niet langer met jou in verband kunnen worden gebracht; in dat geval kunnen we die informatie gebruiken zonder je daarover verder te informeren.

Als je vragen hebt over de manier waarop wij je persoonsgegevens bewaren, kun je contact met ons opnemen via ons privacyformulier.

Delen met anderen

YourSelector kan samenwerken met andere bedrijven om de hierboven beschreven verwerking uit te voeren en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Deze groepsmaatschappijen en derden verwerken je persoonsgegevens namens ons (als gegevensverwerkers) of als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken en hebben toegang tot je persoonsgegevens voor de in dit privacy statement beschreven doeleinden. Wij eisen van groepsmaatschappijen en derden dat zij je persoonsgegevens beschermen in overeenstemming met de in dit privacy statement uiteengezette normen en we nemen passende maatregelen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid te waarborgen.

We delen je gegevens ook met andere externe verwerkingsverantwoordelijke partijen als dit gepast is of vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving (waaronder een gerechtelijk bevel) of als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen of om de vitale belangen van een persoon te beschermen. Onder dergelijke externe verwerkingsverantwoordelijken kunnen ook wetshandhavingsinstanties vallen.

Wij kunnen je gegevens ook bekendmaken aan een bedrijf of toekomstige koper van al of vrijwel al onze activa in verband met een verkoop of overdracht van die activa.

Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

 • Softwareleveranciers
 • Implementatiepartners
 • Betalings- en kaartdienstaanbieders
 • Partners
 • Professionele adviseurs
 • Regelgevende, wetshandhavings- en/of overheidsinstanties
 • Potentiële kopers
 • Elke andere externe partij op voorwaarde dat je toestemming hebt gegeven voor de openbaarmaking

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Wees je er bij het openen van websites van derden van bewust dat elk van deze websites een eigen privacy statement heeft. YourSelector selecteert websites waar naartoe gelinkt kan worden weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop je persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Waar je gegevens naartoe worden gestuurd

Wij kunnen je persoonsgegevens doorgeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan inhouden dat de gegevens worden doorgegeven aan of toegankelijk zijn vanuit andere rechtsgebieden, waaronder rechtsgebieden die mogelijk geen niveau van bescherming bieden dat gelijkwaardig is aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we persoonsgegevens naar buiten de EER doorgeven, houden wij rekening met alle toepasselijke wettelijke verplichtingen inzake de doorgifte van persoonsgegevens en, wanneer er geen besluit van de Europese Commissie (EC) bestaat waarin de bescherming als passend wordt erkend, vertrouwen we op passende beveiligingsmaatregelen, waaronder door de EC goedgekeurde standaardcontractbepalingen. Wij hebben vergelijkbare passende waarborgen ingevoerd bij onze externe dienstverleners en op verzoek kunnen verdere gegevens worden verstrekt.

Rechten inzake persoonsgegevens, vragen of klachten

We wijzen je erop, dat je met betrekking tot de persoonsgegevens de rechten kunt uitoefenen waarin de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet, waaronder het recht op het inzien, wijzigen of wissen van persoonsgegevens of het beperken van of bezwaar maken tegen de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken (onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die is gegeven vóór de intrekking), alsmede het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Neem voor het uitoefenen van je rechten contact met ons op via ons privacyformulier.

Als je andere vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt voor de verbetering van ons privacybeleid.

Beveiliging

YourSelector neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en we nemen daarom passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als je vindt dat je persoonsgegevens niet voldoende beschermd zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op via contact

Autoriteit Persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om een klacht bij ons in te dienen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Neem hiervoor rechtstreeks contact met hen op.

Hoe je contact met ons op kunt nemen

Als je vragen hebt of je zorgen maakt over dit privacy statement en/of onze privacyprocedures, kun je je wenden tot ons via ons contactformulier.

Actualisering van dit privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd actualiseren naar aanleiding van veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we ons privacy statement bijwerken, nemen we passende maatregelen om je te informeren, die in overeenstemming zijn met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. Indien de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dit vereist, vragen we je toestemming voor alle wezenlijke wijzigingen in dit privacy statement.

Wij raden je aan dit statement regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over onze privacyprocedures.

 

Copyright © 2022 YourSelector.nl. Alle rechten voorbehouden.