Koffie kopen voor je bedrijf? Alle Koffie online
Jouw beste keuze, zo gevonden

Het grootste aanbod
Koffie en Thee

Privacy statement Klanten

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van klanten die gebruik maken van het platform van YourSelector Tenzij anders wordt vermeld, is YourSelector de verwerkingsverantwoordelijke van deze persoonsgegevens.

Bij YourSelector streven we ernaar de beste koffie community ter wereld op te bouwen en dat begint met het beschermen van de privacy van iedereen in onze gemeenschap. Dit betekent dat wij de persoonlijke gegevens van alle bezoekers die gebruik maken van onze Diensten beschermen.

Welke persoonsgegevens we verwerken en waarom

Wanneer je via onze Diensten contact hebt met YourSelector, verzamelen en verwerken we je persoonsgegevens. YourSelector kan je persoonsgegevens voor de volgende doelen gebruiken:

1. Aanmelden

Wij verwerken persoonsgegevens die jij zelf aan ons opgeeft door ze in te vullen bij het aanmelden. Deze persoonsgegevens zijn nodig voor bevestigen en gebruiken als contact. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst in de zin van de AVG. Wij verwerken de volgende persoonsgegevens in het aanmelden:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens

2. Klantenservice

Als je contact opneemt met onze klantenservice, gebruiken we de door jou opgegeven gegevens voor het beantwoorden van je vraag of het oplossen van je klacht. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en/of de wettelijke verplichtingen. We verwerken de volgende persoonsgegevens voor klantenservicedoeleinden:

 • Naam
 • Adresgegevens (voor zover van toepassing)
 • Contactgegevens
 • Opmerkingen (voor zover van toepassing)

3. Klantaccounts

Als je onze diensten gebruikt, kun je een account bij ons aanmaken. Het aanmaken van een account gebeurt op basis van je toestemming. Je kunt deze toestemming intrekken en/of je account verwijderen door contact met ons op te nemen via ons privacyformulier. Het intrekken of verwijderen van je account kan negatief uitwerken op je gebruikerservaring. In verband met je account worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens

4. Marketing

Daarnaast verwerken we je persoonsgegevens om je (gepersonaliseerde) marketingberichten te kunnen sturen. Hieronder scharen wij nieuwtjes, kortingen en updates over nieuwe koffiemerken, producten en gerelateerd (via e-mail of pushbericht), ongeacht de vorm waarin wij deze delen (waaronder e-mail of pushbericht). De rechtsgrond voor deze verwerking van persoonsgegevens, zoals gedefinieerd in de AVG, is je toestemming die je tijdens het bestelproces hebt gegeven, tenzij je toestemming volgens de toepasselijke wetgeving niet nodig is. Mocht je je voorkeuren met betrekking tot het ontvangen van deze boodschappen en berichten willen aanpassen, dan kun je je uitschrijven via de afmeldlink in het bericht, via je accountinstellingen of via ons privacyformulier. We verwerken de volgende persoonsgegevens voor marketingdoeleinden:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Contactgegevens
 • Apparaat-ID
 • Cookie- en technologiegegevens

5. Cookies

YourSelector maakt gebruik van cookies of soortgelijke technologieën voor functionele, analytische en marketingdoeleinden. Gegevens die worden verwerkt voor cookiedoeleinden verschillen per doel (functioneel, analytisch of marketing) en zijn afhankelijk van de door jou ingestelde voorkeuren.

Check onze Cookieverklaring voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken en het instellen van je voorkeuren.

6. Fraudepreventie

Wij verwerken ook persoonsgegevens om fraude en andere vormen van misbruik van en via onze Diensten te voorkomen. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van YourSelector (fraudepreventie) na te streven in de zin van de AVG. Persoonsgegevens die worden verwerkt met het oog op fraudepreventie zijn:

 • Naam
 • Transactiegegevens
 • Betaalgegevens

7. Analyse

YourSelector gebruikt je gegevens om aan onze rapportageverplichtingen richting adverteerders te kunnen voldoen en om onze website en ons aanbod van producten en diensten te kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor deze verwerking is dat de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van YourSelector(analyse & rapportage) na te streven in de zin van de AVG. We zorgen er altijd voor, dat de rapportages geen persoonsgegevens bevatten zodat de informatie niet naar jou herleid kan worden.

8. YourSelector voor Bedrijven

Wij verwerken persoonsgegevens. De rechtsgrond voor deze verwerking door YourSelector is dat deze verwerking vereist is voor de uitvoering van een overeenkomst zoals gedefinieerd in de AVG, naast eventuele wettelijke verplichtingen of gerechtvaardigde belangen die wij kunnen hebben.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Werkgelegenheidsgegevens 
 • Contactgegevens
 • Bestel- en transactiegegevens
 • Betaalgegevens

Bijkomende doeleinden

Wij gebruiken je persoonsgegevens alleen voor de hierboven beschreven doeleinden. Als wij de gegevens voor een ander doel willen gebruiken, nemen we passende maatregelen om je daarover te informeren; deze zijn in overeenstemming met het belang van de wijzigingen die wij aanbrengen. Wanneer de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dat vereist, vragen wij je toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren je persoonsgegevens alleen zolang dat nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld, waaronder de doeleinden om te voldoen aan eventuele wettelijke, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden wij rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, het potentiële risico van schade door ongeoorloofd gebruik of ongeoorloofde bekendmaking van je persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij je persoonsgegevens verwerken en de vraag of wij die doeleinden met andere middelen kunnen bereiken en met de toepasselijke wettelijke voorschriften.

In sommige situaties kunnen we je persoonsgegevens anonimiseren, zodat ze niet langer met jou in verband kunnen worden gebracht; in dat geval kunnen we die informatie gebruiken zonder je daarover verder te informeren.

Als je vragen hebt over de manier waarop wij je persoonsgegevens bewaren, kun je contact met ons opnemen via ons privacyformulier.

Delen met anderen

YourSelector kan samenwerken met andere bedrijven om de hierboven beschreven verwerking uit te voeren en/of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Deze groepsmaatschappijen en derden verwerken je persoonsgegevens namens ons (als gegevensverwerkers) of als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijken en hebben toegang tot je persoonsgegevens voor de in dit privacy statement beschreven doeleinden. Wij eisen van groepsmaatschappijen en derden dat zij je persoonsgegevens beschermen in overeenstemming met de in dit privacy statement uiteengezette normen en we nemen passende maatregelen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om hetzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid te waarborgen.

We delen je gegevens ook met andere externe verwerkingsverantwoordelijke partijen als dit gepast is of vereist door de toepasselijke wet- of regelgeving (waaronder een gerechtelijk bevel) of als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om wettelijke rechten uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen of om de vitale belangen van een persoon te beschermen. Onder dergelijke externe verwerkingsverantwoordelijken kunnen ook wetshandhavingsinstanties vallen.

Wij kunnen je gegevens ook bekendmaken aan een bedrijf of toekomstige koper van al of vrijwel al onze activa in verband met een verkoop of overdracht van die activa.

Met de volgende partijen worden je persoonsgegevens mogelijk gedeeld:

 • Softwareleveranciers
 • Implementatiepartners
 • Betalings- en kaartdienstaanbieders
 • Partners
 • Professionele adviseurs
 • Regelgevende, wetshandhavings- en/of overheidsinstanties
 • Potentiële kopers
 • Elke andere externe partij op voorwaarde dat je toestemming hebt gegeven voor de openbaarmaking

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden staan. Wees je er bij het openen van websites van derden van bewust dat elk van deze websites een eigen privacy statement heeft. YourSelector selecteert websites waar naartoe gelinkt kan worden weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop je persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Waar je gegevens naartoe worden gestuurd

Wij kunnen je persoonsgegevens doorgeven naar buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan inhouden dat de gegevens worden doorgegeven aan of toegankelijk zijn vanuit andere rechtsgebieden, waaronder rechtsgebieden die mogelijk geen niveau van bescherming bieden dat gelijkwaardig is aan de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Wanneer we persoonsgegevens naar buiten de EER doorgeven, houden wij rekening met alle toepasselijke wettelijke verplichtingen inzake de doorgifte van persoonsgegevens en, wanneer er geen besluit van de Europese Commissie (EC) bestaat waarin de bescherming als passend wordt erkend, vertrouwen we op passende beveiligingsmaatregelen, waaronder door de EC goedgekeurde standaardcontractbepalingen. Wij hebben vergelijkbare passende waarborgen ingevoerd bij onze externe dienstverleners en op verzoek kunnen verdere gegevens worden verstrekt.

Rechten inzake persoonsgegevens, vragen of klachten

We wijzen je erop, dat je met betrekking tot de persoonsgegevens de rechten kunt uitoefenen waarin de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming voorziet, waaronder het recht op het inzien, wijzigen of wissen van persoonsgegevens of het beperken van of bezwaar maken tegen de verwerking, het recht op gegevensoverdraagbaarheid, het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken (onverminderd de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming die is gegeven vóór de intrekking), alsmede het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Neem voor het uitoefenen van je rechten contact met ons op via ons privacyformulier.

Als je andere vragen of klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan staan wij je graag te woord. Daarnaast horen wij het graag als je tips of suggesties hebt voor de verbetering van ons privacybeleid.

Beveiliging

YourSelector neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en we nemen daarom passende maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging. Als je vindt dat je persoonsgegevens niet voldoende beschermd zijn of als er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact met ons op via contact

Autoriteit Persoonsgegevens

Naast de mogelijkheid om een klacht bij ons in te dienen, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Neem hiervoor rechtstreeks contact met hen op.

Hoe je contact met ons op kunt nemen

Als je vragen hebt of je zorgen maakt over dit privacy statement en/of onze privacyprocedures, kun je je wenden tot ons via ons contactformulier.

Actualisering van dit privacy statement

Wij kunnen dit privacy statement van tijd tot tijd actualiseren naar aanleiding van veranderende juridische, technische of zakelijke ontwikkelingen. Wanneer we ons privacy statement bijwerken, nemen we passende maatregelen om je te informeren, die in overeenstemming zijn met het belang van de wijzigingen die we aanbrengen. Indien de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming dit vereist, vragen we je toestemming voor alle wezenlijke wijzigingen in dit privacy statement.

Wij raden je aan dit statement regelmatig te raadplegen voor de meest recente informatie over onze privacyprocedures.

 

YourSelector Cookieverklaring

Als u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij, of door ons geautoriseerde dienstverleners, cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken om ons te helpen u een betere, snellere en veiligere ervaring te bieden. Deze pagina is bedoeld om u te helpen met het beter begrijpen van deze technologieën en ons gebruik hiervan.

Wat zijn cookies, web beacons en soortgelijke technologieën?

Zoals de meeste websites, gebruiken ook wij technologieën die kleine databestanden plaatsen op uw computer, tablet of mobiele telefoon (gezamenlijk genoemd ‘apparaat’). Deze kleine bestanden stellen ons in staat om iedere keer dat u onze websites, diensten, applicaties of hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, bepaalde stukjes informatie op te slaan.

De specifieke namen en typen cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën die wij gebruiken kunnen van tijd tot tijd veranderen. Voor meer informatie over cookies en soortgelijke technologieën in het algemeen, zie http://www.allaboutcookies.org.

Om u te helpen een beter begrip te krijgen van dit Beleid en de door ons gebruikte technologieën hanteren wij de volgende definities:

Cookies – kleine tekstbestanden (doorgaans bestaande uit letters en nummers) die in het geheugen van je webbrowser of apparaat worden geplaatst wanneer u een website of een boodschap bekijkt. Cookies stellen een website in staat specifieke apparaten of webbrowsers te herkennen. Er bestaan verschillende soorten cookies:

- ‘Sessie Cookies’ zijn cookies die verlopen aan het eind van uw browsersessie. Deze cookies helpen ons een link te leggen tussen uw activiteiten gedurende die specifieke sessie.

- ‘Persistente Cookies’ zijn opgeslagen op uw apparaat en blijven tussen sessies bewaard. Deze cookies stellen ons in staat om uw voorkeuren of activiteiten te onthouden over meerdere sessies.

- ‘First-Party cookies’ worden geplaatst door de website die u op dat moment bezoekt.

- ‘Third-Party cookies’ worden geplaatst door een derde partij los van de website die u op dat moment bezoekt.

Cookies kunnen worden uitgeschakeld of verwijderd door hulpmiddelen die in de meeste commerciële browsers beschikbaar zijn. De voorkeuren zullen voor elke browser die u gebruikt apart moeten worden ingesteld en verschillende browsers bieden verschillende functionaliteiten en opties.

Web beacons – Dit zijn kleine grafische afbeeldingen (ook wel ‘pixel tags’ of ‘clear GIF’s’ genoemd) die op of in onze websites, diensten, applicaties, communicatie-services en hulpmiddelen kunnen voorkomen. Web beacons kunnen voor verschillende doelen worden gebruikt, waaronder het meten van de prestaties van onze websites, het volgen van het aantal bezoekers op onze websites en hoe deze daarop navigeren, om bij te houden hoeveel van de e-mails die we verzonden hebben daadwerkelijk zijn geopend, om de effectiviteit van onze advertenties te monitoren of om bij te houden hoeveel specifieke items, artikelen of links daadwerkelijk zijn bekeken.

Soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie – Hieronder verstaan wij overige technologieën die informatie opslaan in uw browser of apparaat en die gebruik maken van lokaal gedeelde objecten of lokale opslag. Voorbeelden zijn flashcookies, HTML 5-cookies en andere webapplicatie-softwaremethoden. Deze technologieën kunnen over meerdere browsers heen werken. In sommige gevallen kan het gebruik van lokale opslag niet geheel worden beheerd vanuit de browser, maar vereist het beheer speciale hulpmiddelen. Wij kunnen soortgelijke technologieën gebruiken voor het opslaan van informatie om te helpen verzekeren dat uw account-veiligheid niet wordt gecompromitteerd, om onregelmatigheden in gedrag op te sporen, om te verhinderen dat op een ongeautoriseerde manier toegang tot uw account wordt verschaft, of om de prestaties van onze websites, diensten, applicaties of hulpmiddelen te beoordelen. Wij gebruiken deze technologieën niet voor het opslaan van informatie voor gerichte advertenties op onze websites of elders.

Het kan dat we de termen ‘cookies’ en ‘soortgelijke technologieën’ afwisselend gebruiken in ons beleid om te verwijzen naar alle technologieën die we gebruiken voor het opslaan van data in uw browser of apparaat, of die informatie verzamelen of ons helpen om u te identificeren op de manier zoals hierboven omschreven.

Uw keuze en ons gebruik van cookies, web beacons en soortgelijke technologieën

We bieden bepaalde website functionaliteiten, diensten, applicaties en hulpmiddelen die alleen beschikbaar zijn door het gebruik van deze technologieën. Het staat u altijd vrij om deze technologieën te blokkeren, verwijderen of uit te schakelen als uw browser of apparaat dit toelaat. Echter, als u cookies of vergelijkbare technologieën weigert, zou het kunnen dat u bepaalde functionaliteiten, diensten, applicaties of hulpmiddelen niet kunt gebruiken. Het zou ook kunnen dat u tijdens een sessie uw wachtwoord vaker moet ingeven. Raadpleeg de ‘Help-sectie’ van uw browser add-on, applicatie of apparaat voor meer informatie over hoe u deze technologieën kunt blokkeren, verwijderen of uitschakelen.

Over het algemeen stellen deze technologieën onze websites, diensten, applicaties en hupmiddelen in staat om informatie in uw browser of apparaat te plaatsen en deze later weer uit te lezen. Waar toepasselijk beschermen wij onze cookies en soortgelijke technologieën, zodat alleen wij en/of door ons geautoriseerde service providers deze kunnen interpreteren. Wij doen dit door de cookies en soortgelijke technologieën een unieke identificatiecode toe te wijzen. Deze is zo ontworpen dat alleen wij deze kunnen interpreteren. Wij slaan geen enkele persoonlijke informatie van jou op in onze cookies of in onze soortgelijke technologieën.

Als u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen blijft gebruiken nadat we u van uw van transparante informatie over het gebruik van deze technologieën hebben voorzien via dit beleid, en door u de mogelijkheid te geven om een keuze te maken om deze technologieën uit te schakelen zoals hierboven omschreven, verkrijgen we uw toestemming voor het gebruik van deze technologieën om informatie te verzamelen en op te slaan.

Functionaliteit van deze technologieën

Ons gebruik van deze technologieën valt uiteen in de volgende algemene categorieën:

 1. Technisch noodzakelijk. We kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken die nodig zijn voor de werking van onze websites, diensten, applicaties of hulpmiddelen.
 2. Prestatie-gerelateerd. We kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken die behulpzaam zijn bij het beoordelen van de prestaties van onze websites, diensten, applicaties en hulpmiddelen, onder andere als onderdeel van analytische toepassingen om ons inzicht te geven hoe onze bezoekers onze website gebruiken of om onze website inhoud, diensten, applicaties of hulpmiddelen te verbeteren.
 3. Functionaliteit-gerelateerd. We kunnen cookies of soortgelijke technologieën gebruiken die ons helpen om u verbeterde functionaliteiten te bieden bij het bezoek aan of gebruik van onze websites, diensten, applicaties of hulpmiddelen. Dit kan onder meer inhouden dat wij u identificeren als u inlogt op een van onze websites, of dat wij uw gespecificeerde voorkeuren, interesses of eerder bekekenen items volgen, zodat we de presentatie van onze inhoud kunnen verbeteren.
 4. Advertentie- of targeting-gerelateerd. We kunnen first-party of third-party cookies en web beacons gebruiken om inhoud te leveren, waaronder relevante advertenties toegespitsts op uw interesses, op onze websites of op websites van derden. Hieronder valt ook het gebruik van technologieën die ons helpen inzicht te krijgen in de nuttigheid voor u van de advertenties en de inhoud die aan u zijn geleverd.

Voor de opt-out-functie voor advertentie-gerelateerde cookies van derden en Web beacons, zie de sectie ‘Advertentienetwerken’ hieronder.

Als u de andere typen technologieën die we kunnen inzetten op onze websites, diensten, applicaties of hulpmiddelen, wilt blokkeren, verwijderen of uitschakelen, dan kun u dit doen via de instellingen van uw browser of apparaat, in zoverre de browser of het apparaat dit toelaat.

Voor meer informatie over advertentie-gerelateerde cookies, zie 'Advertentienetwerken en advertentie uitwisselplatforms uitgevoerd door derde partijen'.

Gebruik van deze technologieën door dienstverlenende derden

Wij kunnen met dienstverleners samenwerken die met onze toestemming third-party cookies, web beacons of soortgelijke technologieën gebruiken. Deze dienstverleners helpen ons bij het beheren van onze websites, applicaties, diensten en hulpmiddelen en leveren u een betere, snellere en veiligere ervaring.

Deze diensten kunnen technologieën gebruiken om ons te helpen bij het leveren van onze eigen inhoud en advertenties en om anonieme website statistieken en analyses op te stellen. Wij staan deze dienstverleners niet toe dat zij op onze websites of via onze diensten, applicaties of hulpmiddelen persoonlijke informatie verzamelen voor hun eigen doeleinden. Deze dienstverleners zijn gebonden aan een geheimhoudingsovereenkomst met YourSelector en onderworpen aan andere juridische restricties met betrekking tot het gebruik en verzamelen van persoonlijke informatie.

Afgezien van het gebruik van deze technologieën door onze dienstverleners, staan wij op onze websites geen inhoud van derde partijen toe (zoals advertenties, gebruiker-tot-gebruiker communicatie, reclames, opmerkingen, beoordelingen, etc.), wanneer deze gebruik maken van cookies, web beacons, lokale opslag of soortgelijke technologieën voor volgdoeleinden of om persoonlijke informatie te verzamelen. Als u denkt dat een advertentie of andere inhoud van derden wellicht persoonlijke informatie verzameld of gebruik maakt van volgtechnologieën, meld dit dan via info@yourselector.nl

Advertentienetwerken en advertentie uitwisselplatforms uitgevoerd door derde partijen

Onze websites, diensten, applicaties en hulpmiddelen kunnen gebruik maken van derde partijen, zoals advertentie-netwerken en uitwisselplatforms (ad exchanges), om ons in staat te stellen uw advertenties te tonen. Deze netwerken en platforms kunnen gebruik maken van third-party-cookies, web beacons of soortgelijke technologieën voor het verzamelen van informatie om deze diensten te leveren. Zij kunnen ook uw apparaat identificeren, of uw IP-adres of ‘identifier for advertising (IDFA)’ verzamelen, die gebruikt kan worden om advertenties op maat te leveren op onze websites of elders op het internet.

Het gebruik van deze technologieën door derden valt buiten onze controle, ook al maken zij gebruik van onze technologie voor het plaatsen en verzamelen van informatie. De servicevoorwaarden, het privacy-beleid, de toestemmingen, informatie en keuzes van de partij in kwestie moeten worden geraadpleegd met betrekking tot hun werkwijzen over verzamelen, opslaan en delen. Wij kunnen geen uitspraken doen omtrent het beleid en de werkwijzen van adverteerders, advertentienetwerken of advertentie uitwisselplatforms of gerelateerde derde partijen.

 

Copyright © 2024 YourSelector.nl. Alle rechten voorbehouden.